Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 8 augustus 2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u hieromtrent beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te kunnen verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van de gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de TermsFeed Privacy Policy Generator.

1. Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit Privacybeleid:

 • Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als "de Onderneming", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar de onderneming naar Belgisch recht COMEOS VZW met maatschappelijke zetel gevestigd te Edmond van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Oudergem en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0407.150.471
 • Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens.
 • Het land verwijst naar België.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals gedefinieerd in artikel 4, 1) AVG en die de Dienstverlener in het kader van zijn of haar opdracht verwerkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres,...
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener verwijst naar derde bedrijven of personen die door de Onderneming in dienst zijn genomen om de Dienst te ondersteunen, om de Dienst namens de Onderneming te verlenen, om diensten met betrekking tot de Dienst uit te voeren of om de Onderneming te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Dienst.
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Verwerking verwijst naar elke bewerking of geheel van bewerkingen van een Persoonsgegeven of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 2) AVG.
 • Website verwijst naar "Nutri-Pact : samen voor beter eten", bereikbaar via http://www.nutripact.be.
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze Dienst gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

2. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

2.1. Goedkeuring

Door gebruik te maken van deze Dienst aanvaardt U dat bepaalde Persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna vermelde doeleinden en volgens de algemene voorwaarden vermeld in het privacybeleid.

2.2. Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens


Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen gegevens bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst bezoekt door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke identificaties van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook gegevens verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.


2.3. Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:


Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies. Het Cookiebeleid maakt integraal deel uit van dit Privacybeleid. Klik hier om het cookiebeleid te lezen.


Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die de Onderneming bijvoorbeeld in staat stellen gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).


2.4. Gebruik van uw Persoonsgegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het opvolgen van het gebruik van onze Dienst.
 • Om contact met U op te nemen per e-mail of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, waaronder de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om u nieuws en algemene informatie over andere diensten en evenementen te verstrekken, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken aan Ons op te volgen en te verwerken.
 • Voor gegevensanalyse zoals het vaststellen van gebruikstrends en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.
 • Met Uw toestemming kunnen wij Uw Persoonsgegevens openbaar maken voor andere doeleinden.

2.5. Rechtsgronden voor het gebruik van uw Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:


 • uw toestemming;
 • de contractuele relatie van zodra U gebruik maakt van de Diensten;
 • een wettelijke verplichting die op de Onderneming rust;
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Onderneming is opgedragen;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming of van een derde, tenzij wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de Betrokkene die tot bescherming van de Persoonsgegevens nopen, zwaarder zouden wegen dan die belangen.

Het verzet tegen de Verwerking van de Persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de Dienst niet langer of niet goed meer kan worden uitgevoerd.


2.6. Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming worden verplicht om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

De Onderneming kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij er te goeder trouw kan van uitgaan dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de rechten of eigendom van de Onderneming te beschermen en verdedigen;
 • mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken;
 • de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen;
 • te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

2.7. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de AVG bewaart de Onderneming de Persoonsgegevens slechts zolang als noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Na die termijn worden de gegevens gewist.

Wij zullen Uw Persoonsgegevens onder andere bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

De duur van bewaring is in alle gevallen niet langer dan 1 jaar na de laatste maal dat U de Dienst heeft gebruikt.


2.8. Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van de Onderneming en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze gegevens kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden.

De Persoonsgegevens worden niet doorgegeven in landen buiten de EER waar geen adequate bescherming geldt. Voor zover dergelijke doorgiften toch vereist zijn neemt de Onderneming alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat deze doorgiften plaatsvinden in overeenstemming met de AVG (bijvoorbeeld door het gebruik van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, door het opleggen van bindende bedrijfsvoorschriften,...).

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht. U kan Uw toestemming echter te allen tijde terug intrekken.

2.9. Uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens

Conform de bepalingen van de AVG beschikt U met betrekking tot Uw Persoonsgegevens over de volgende rechten:

Het recht op toegang: U heeft het recht om de informatie van de Onderneming in te zien om te weten of er Persoonsgegevens van U worden verwerkt, voor welke doeleinden de Verwerking gebeurt, hoe lang de Persoonsgegevens worden bewaard, welke categorieën van Persoonsgegevens verwerkt worden en aan welke categorieën van ontvangers deze Persoonsgegevens worden verstrekt.

Het recht op rectificatie: U kan de Onderneming verzoeken onjuiste Persoonsgegevens te verbeteren of onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen.

Het recht op verwijdering: U heeft het recht om Persoonsgegevens te laten verwijderen die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om Ons te verzoeken U daarbij te helpen wanneer:

 • de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden;
 • U beslist hebt de toestemming in te trekken en er geen andere grondslag is voor de Verwerking van Uw Persoonsgegevens;
 • er bezwaar wordt gemaakt tegen de Verwerking van de Persoonsgegevens of geautomatiseerde besluitvorming;
 • de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Persoonsgegevens verwijderd moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het Unierecht of lidstatelijk recht;
 • de Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij.

Onze Dienst kan U de mogelijkheid geven om bepaalde Persoonsgegevens uit de Dienst te verwijderen.

De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het recht op beperking van de Verwerking: U heeft het recht om een beperking van de Verwerking van Uw Persoonsgegevens te verkrijgen indien:

 • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die de Onderneming in staat stelt de juistheid te controleren;
 • de Verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het verwijderen van de Persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik daarvan;
 • de Onderneming de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de Verwerkingsdoeleinden.

Indien de Verwerking wordt beperkt, mag de Onderneming de Persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerken met Uw toestemming voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Het recht van bezwaar: U heeft het recht om, wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw Persoonsgegevens. De Onderneming zal geen Persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de Verwerking die Uw belangen en rechten overstijgen of voor de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Het recht op overdraagbaarheid: U heeft recht om Uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker over te dragen, mits de gegevensverwerking gebaseerd is op de toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en er een geautomatiseerd verwerkingsmiddel wordt gebruikt.

Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden: dit betreft het geval waarin geautomatiseerde verwerking (zonder wezenlijke menselijke tussenkomst) zou leiden tot een besluit dat rechtsgevolgen voor of een ingrijpende impact op U heeft. In dat geval heeft U het recht om te weigeren aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te zijn, behoudens wanneer dit bij wet wordt toegestaan, wanneer dit noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren of wanneer U uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor die verwerking. U heeft niettemin het recht om een menselijke tussenkomst in de besluitvorming te vragen, Uw standpunt kenbaar te maken of het besluit aan te vechten.

Het recht op een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen over de Verwerking van Uw Persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit door middel van de volgende link: https://www.gegevensbeschermin...

Het recht om de toestemming in te trekken: U heeft het recht om Uw toestemming te allen tijde kosteloos, en met werking voor de toekomst, in te trekken indien de Verwerking van Uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw eerdere toestemming.

U heeft de mogelijkheid om de ontvangst van elektronische informatiebrieven en andere commerciële brieven te weigeren door te klikken op de link ‘uitschrijven’ die zich onderaan elke toegestuurde brief bevindt.

U kan Uw rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail of brief te versturen aan de hand van de volgende contactgegevens:


Per post:

Tav. Website Nutri-Pact: samen voor beter eten

Edmond van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Oudergem

Via e-mail: privacy@comeos.be


U dient Uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven opdat de Onderneming het verzoek in overeenstemming met de termijnen van de AVG kan behandelen. In het kader van een dergelijk verzoek zal uw identiteit worden gecontroleerd om te voorkomen dat een derde uw rechten in uw plaats uitoefent.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Indien U het niet eens zou zijn met het standpunt van de Onderneming, dan kan U zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit aan de hand van de volgende contactgegevens:


Per post:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

BELGIË


Telefoon: (+32)2.274.48.00

E-mail: contact@apd-gba.be

2.10. Veiligheid en Vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens


De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens van de gebruikers van de Dienst te behouden en streeft ernaar alle veiligheidsmaatregelen te nemen om elke verlies, misbruik of vervalsing van de Persoonsgegevens van de gebruikers te voorkomen.

De Onderneming streeft naar de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens onder andere door het nemen van de volgende maatregelen:

Medewerkers van de Onderneming: alleen de bevoegde personen hebben toegang tot de Persoonsgegevens. De medewerkers beschikken alleen over de gegevens die nodig zijn om hun opdracht uit te voeren en zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en inachtneming van de procedures, de technische en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de systemen.

Onderaannemers: de Onderneming kan beroep doen op Dienstverleners of externe leveranciers om te worden bijgestaan bij de uitvoering van haar activiteiten, ongeacht of het gaat om diensten voor de interne werking, diensten die zij aanbiedt of events die zij organiseert. De Dienstverleners of externe leveranciers handelen voor rekening van de Onderneming en volgen uitsluitend haar instructies, met inachtneming van de principes die formeel werden vastgesteld in de gegevensverwerkingsovereenkomsten die werden afgesloten met de Onderneming.

Derden: uw Persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

 • wanneer de wet vereist dat uw Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de overheid, regelgevende instanties of toezichthoudende autoriteiten en bewakingsorganen;
 • op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke en onderzoeksautoriteiten zoals de politie, procureurs en rechtbanken;
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdrachten van de Onderneming in het kader van de professionele relatie;
 • bij de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van deze Dienst.

De Onderneming verbindt zich ertoe de gegevens nooit te verkopen of te delen met derden voor hun eigen commerciële doeleinden.

3. Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen bewust geen Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die gegevens van onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land de toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van de ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.


4. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Wij raden U daarom ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.


5. Wijzigingen in dit privacybeleid

De Onderneming heeft de mogelijkheid om de onderhavige voorwaarden te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

De gebruiker van de Dienst wordt verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. De wijzigingen worden eveneens meegedeeld op de Website en worden per e-mail doorgestuurd om de tegenwerpelijkheid ervan te waarborgen.


6. Toepasselijk recht en betwistingen

De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de onderhavige voorwaarden worden exclusief beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de onderhavige voorwaarden zal exclusief beslecht worden door de bevoegde rechtbank te Brussel.

Alvorens toevlucht te nemen tot de rechtbank wordt evenwel te goeder trouw onderhandeld om het geschil in der minne te regelen.


7. Contacteer ons

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het volgende adres, telefoonnummer of e-mailadres:


Tav. Website Nutri-Pact: samen voor beter eten

Edmond van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Oudergem

Via e-mail: gvl@comeos.be